tạm tính mua xe - admin

Title Page
Tên khách hàngMobieTên xeNgày

Nhập thông tin xe

Bảng danh sách xe

Mã xeTên xeGiá xe

Nhập chi tiết phí xe

Bảng chi tiết phí xe

Tên xeTên phíTiền phíTỉnh thành phốTổ chức